Bases del concurs a Twitter #BAAOpeningDay

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Organització

L’empresa organitzadora d’aquesta acció promocional és Barcelona Academy of Art, S.L. amb domicili al C. Maria Auxiliadora, 9 08017 Barcelona, amb NIF: B65959413 i degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Participació

El concurs es realitzarà a través de la xarxa social Twitter i es reconeixeran com a participants tots els seguidors dels perfils @BcnAcademyofArt que pengin fotografies a Twitter amb l’etiqueta #BAAOpeningDay. Cada participant, sense límit d’edat, podrà fer tantes fotografies com vulgui i aquestes entraran en el concurs sempre i quan estiguin etiquetades amb el hashtag corresponent.  Les fotografies hauran de ser realitzades el mateix dia de la inauguració i hauran de fer-se amb un dispositiu mòbil. No s’acceptaran fotografies realitzades amb qualsevol altre aparell tecnològic. La participació al concurs és gratuïta. No podran participar al concurs els treballadors de la Barcelona Academy of Art, el MEAM o Talent&Co.  La Barcelona Academy of Art es reserva el dret de no admetre un/a participant que trampegi el concurs o faci un mal ús o interpretació malintencionada de les normatives.

Temàtica

La temàtica de la/les fotografia/es pot ser qualsevol relacionada amb l’obertura de la Barcelona Academy of Art i el seu projecte educatiu. No s’acceptaran en cap cas fotografies que ofenguin o degradin la imatge de la Barcelona Academy of Art i/o els seus partners o que puguin agredir la sensibilitat de qualsevol persona o col·lectiu.

Dates

El concurs començarà a les 21h del dijous 19 de setembre i acabarà a les 23:00h del mateix dia.

Jurat

Un jurat composat per dos membres de la Barcelona Academy of Art, dos membres del Museu Europeu d’Art Modern i dos membres de l’agència de comunicació cultural Talent&Co escolliran les dues fotografies guanyadores. La decisió del jurat és definitiva i irrefutable, però es reserva el dret de modificar la seva decisió en cas que el guanyador no contacti amb l’organització en un període màxim de tres dies (3) a partir de la seva proclamació.

Guanyadors

Els nicks dels guanyadors seran anunciats el dia de la inauguració de la Barcelona Academy of Art a la Model Room i seran convidats a recollir el seu premi. En cas d’absència, es contactarà amb els guanyadors per DM i la Barcelona Academy of Art guardarà els premis durant un període de tres dies (3) hàbils a partir de la proclamació dels guanyadors. En cas de no recollir el premi, el jurat proclamarà un o dos nous guanyadors per DM. El jurat es reserva el dret de no proclamar un quart guanyador en el cas de noves absències. Els nicks dels guanyadors es podran fer públics als comptes de Twitter de @BcnAcademyofArt, @MuseuMeam i @Talent_Co.

Els premis no es podran canviar ni substituir.

Si per qualsevol motiu el/la guanyador/a del premi no pot gaudir-lo, la Barcelona Academy of Art entendrà que hi renuncieu, i, per tant, no tindreu dret a rebre cap compensació.

Ús de les imatges

Les imatges publicades a Twitter i etiquetades amb el hashtag #BAAOpeningDay podran ser publicades a les xarxes socials de la Barcelona Academy of Art, del MEAM i de Talent&Co i a les seves respectives pàgines web. La publicació d’imatges a Twitter amb l’etiqueta #BAA OpeningDay significa l’acceptació d’aquestes bases i ens atorga el permís per contactar amb els guanyadors per DM.

Tractament de les dades personals

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, informem als participants que les dades dels guanyadors no seran incloses a cap fitxer propietat de la Barcelona Academy of Art, MEAM o Talent&Co.

Legislació aplicable

En el no disposat en les presents bases, aquest concurs es sotmetrà al que disposa la normativa espanyola aplicable al moment en què es realitza.

Acceptació de les bases

El fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació d’aquestes bases, així com el criteri de la Barcelona Academy of Art per la resolució de qualsevol interpretació de les mateixes.

Barcelona, 16 de setembre de 2013.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×